phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Phạm Văn Tài
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  10/11/1965
  • Nơi sinh                          :  TP.HCM
  • Quốc tịch                        :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa           :  Kỹ sư ô tô