phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Lee Yong Bum
Thành viên HĐQT                                                                               

  • Ngày tháng năm sinh   :  01/09/1960
  • Nơi sinh                          :  Hàn Quốc
  • Quốc tịch                        :  Hàn Quốc
  • Trình độ văn hóa           :  Cử nhân Quản trị Kinh Doanh