phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Đỗ Xuân Diện
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  18/03/1964
  • Nơi sinh                        :  Quảng Nam
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  • Quá trình công tác        :
2019 - Nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI
2009 - 2018 : Trưởng Ban Quản lí Khu kinh tế mở Chu Lai