phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Đỗ Xuân Diện
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  18/03/1964
  • Nơi sinh                        :  Quảng Nam
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Cử nhân Quản trị Kinh doanh