phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Quang Bảo
Thành viên HĐQT   
  • Ngày tháng năm sinh   :  18/01/1975
  • Nơi sinh                        :  TP.HCM
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Kỹ sư cơ khí động lực