phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Phúc Thịnh
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  18/05/1975
  • Nơi sinh                        :  TP.HCM
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh