phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Phúc Thịnh
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  18/05/1975
  • Nơi sinh                        :  TP.HCM
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh
  • Quá trình công tác        :
2013 - Nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
2007 - 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải