phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Hùng Minh
Tổng Giám Đốc