phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Hùng Minh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT                                                                               
  • Ngày tháng năm sinh :  14/09/1961
  • Nơi sinh                       :  Đồng Nai
  • Quốc tịch                     :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa         :  Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM