phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Hùng Minh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT